Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Realizując obowiązek jaki  wskazuje art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w wersji obowiązującej od 01.01.2021)  przedstawia się następującą informację:

1) Spółka stosuje procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

2) Spółka realizuje wymagane przepisami prawa obowiązki podatkowe, takie które jej dotyczą w świetle definicji, o której mowa w w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa .

 

3) Spółka :

- nie ma  transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej;

– nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p;

 

4) Spółka nie składała informacji o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

–ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 o.p.;

–interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b o.p;

–wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług;

–wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym;

 

5) Spółka nie dokonuje rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 u.p.d.o.p. i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 o.p.