JOB OFFER/OFERTA PRACY

2022-03-11 15:17:41

JOB OFFER/OFERTA PRACY
PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o.


Since 2000, EKO-ENERGIA has been operating in the broadly defined market of construction and installation services, repair and maintenance of industrial plants, focused on environmental protection and new technologies. We constantly add new items to our offer, guided by the needs of customers and the market, placing particular emphasis on the quality of tasks to be performed.


We are currently looking for employees for the position of:
Works Manager / Construction Engineer
Job Location: Dąbrowa Górnicza / Kraków


EKO-ENERGIA od 2000 roku działa na szeroko pojętym rynku usług budowlano – montażowych, remontowych oraz utrzymania ruchu zakładów przemysłowych z orientacją na ochronę środowiska i nowe technologie. Stale dodajemy nowe pozycje do naszej oferty, kierując się potrzebami Klientów i rynku, stawiając szczególny nacisk na jakość zrealizowanych zadań.

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:
Kierownik Robót / Inżynier budowy
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza / Kraków


Job Description:
Due to the development of the branch office and implementation of new projects in the formula of general contracting, the company PPUH Eko-Energia is looking for employees in the following industries: construction, energy, mechanics.


Opis stanowiska:
W związku z rozwojem oddziału oraz realizacją nowych projektów w formule generalnego wykonawstwa, firma PPUH Eko-Energia poszukuje pracowników z branż: budownictwo, energetyka, mechanika.


Responsibilities of the employee:

 • Verification of project documentation
 • Execution of purchase orders for materials and services
 • Preparation and control of work schedule
 • Organization and supervision of repair works and investment realization on industrial objects
 • Managing working staff teams - company employees and subcontractors
 • Maintenance of technical documentation during implementation and acceptance phase

Obowiązki pracownika:

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Realizacja zamówień materiałów i usług
 • Opracowanie i kontrolowanie harmonogramu prac
 • Organizacja i nadzór nad pracami remontowymi oraz realizacją inwestycji na obiektach przemysłowych
 • Zarządzanie zespołem ludzi – pracownicy firmy oraz podwykonawcy
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej realizacyjnej i odbiorowej

Requirements:

 • Higher technical education
 • Experience in work management
 • Good computer skills (MS Office package and AutoCAD)
 • Knowledge of health, safety and construction regulations
 • nowledge of English on intermediate level (written and oral)
 • Construction license and SEP license are welcome
 • Accuracy and good organization of work
 • Creativity, independence in acting and willingness to develop

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w kierowaniu pracami
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office oraz AutoCAD)
 • Znajomość przepisów BHP i prawa budowlanego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Mile widziane uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP
 • Dokładność oraz dobra organizacja pracy
 • Kreatywność, samodzielność w działaniu i chęć rozwoju

We offer:

 • Stable job and opportunity to develop and expand qualifications
 • Participation in interesting investment projects
 • Salary adequate to skills and experience
 • Friendly working atmosphere in a young creative team
 • A package of additional benefits including medical care, group insurance, the ability to use sports facilities (Fitprofit)

Oferujemy:

 • Stabilną pracę oraz możliwość rozwoju i poszerzenia kwalifikacji
 • Uczestnictwo w ciekawych projektach inwestycyjnych
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • Przyjazną atmosferę pracy w młodym kreatywnym zespole
 • Pakiet świadczeń dodatkowych w tym opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, możliwość korzystania z obiektów sportowych (Fitprofit)

 

If interested in applying for the above position, please contact us at:/
Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku, prosimy o kontakt pod
numerem telefonu:
+48 692-273-339
or by sending your resume to:/lub wysłanie CV na adres:
jakub.wolak@eko-energia.com.pl